Dünýä belli Apple kompaniýasy iPhone 7-i döredip ulanyşa girizenden soň ýene-de bir täze akylly telefon döretmäge başlady. Apple kompaniýa iPhone 8-i Izraýilda döretjegini aýtýar. iPhone 8-iň daşky görnüşi, işleýän prosesi hem-de kamerasy has gowy professional görnüşde boljakdygyna kompaniýa kepillik geçýär. Täze dörediljek iPhone 8 Apple kompaniýasynyň Izraýylyň merkezinde ýerleşýän 2012-2013-nji ýyllarda satyn alan Herzliýa firmasynyň içinde 800 adamyň kömegi bilen işi alnyp barylýar.

3565